تنظیم اوراق قضایی

تنظیم اوراق قضایی
در این صفحه شما می توانید اوراق قضایی خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید ...

خدمات اوراق قضایی

تنظیم شکوائیه

اگر نیاز به تنظیم اختصاصی شکوائیه دارید ، درخواست خود را برای تیم وکلای موسسه حقوقی صدرا ارسال نمایید .

تنظیم لایحه

اگر نیاز به تنظیم اختصاصی لایحه دارید ، درخواست خود را برای تیم وکلای موسسه حقوقی صدرا ارسال نمایید .

تنظیم اظهارنامه

اگر نیاز به تنظیم اختصاصی اظهارنامه دارید ، درخواست خود را برای تیم وکلای موسسه حقوقی صدرا ارسال نمایید .

تنظیم دادخواست

اگر نیاز به تنظیم اختصاصی دادخواست دارید ، درخواست خود را برای تیم وکلای موسسه حقوقی صدرا ارسال نمایید .

بیان کنید هدف شما از این درخواست چیست و چه آورده‌ای برای شما و طرف مقابل دارد، همچنین اگر نیاز به حذف و یا افزودن بندی است ، بیان کنید .

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 5 MB

لطفا صبر کنید

مراحل تنظیم شکوائیه در موسسه حقوقی صدرا